Izvanredne okolnosti COVID – 19

COVID-19: TRENUTNE GOSPODARSKO-PRAVNE POSLJEDICE

Izvanredne društvene i gospodarske okolnosti uzrokovane širenjem epidemije COVID-19 suočile su cjelokupno društvo i poslovni sektor s nizom izazova i složenih problema. Zbog specifičnosti novonastale situacije donesen je niz propisa i državnih mjera koje zahtijevaju ispravno tumačenje.

Naše odvjetničko društvo aktivno prati sve aktualnosti koje se odnose na iznesenu problematiku.
U nastavku donosimo pregled izdvojenih pravnih cjelina u kojima smo ukratko izložili posljedice novonastale situacije na pravni i gospodarski okvir poslovanja.

  • SUDSKI POSTUPCI
  • POSTUPCI PRISILNE NAPLATE
  • MJERE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU
  • JAVNA NABAVA
  • RADNOPRAVNI ODNOSI
  • ZAKUPNI ODNOSI
  • DODATNE INFORMACIJE

SUDSKI POSTUPCI

Nakon gotovo dva mjeseca iznimno ograničene i usporene aktivnosti, brojni sudovi krajem travnja donijeli su odluke kojima se pripremaju na popuštanje mjera i održavanje rasprava u posebnim uvjetima.

Održavanje rasprava odnosi se prije svega na predmete koji su po zakonu hitne naravi, na one predmete u kojima postupci već predugo traju, kao i na predmete u kojima je manji broj sudionika postupka.
Sudske pisarnice će i dalje raditi ograničeno, bez primanja stranaka, a svi podnesci će se do daljnjega dostavljati putem pošte ili e-komunikacije.

POSTUPCI PRISILNE NAPLATE

Zakonskom regulativom zbog novonastale situacije uslijedio je zastoj s ovršnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, uz određene iznimke (postupci naplate uzdržavanja djeteta, neisplaćene plaće ili otpremnine itd.).
Trajanje posebnih okolnosti utvrđeno je za razdoblje od tri mjeseca, uz mogućnost produljenja za daljnja tri mjeseca.
Premda je za vrijeme trajanja posebnih okolnosti FINA zastala s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima, i dalje zaprima nove osnove za plaćanje te ih evidentira u redoslijed naplate radi stjecanja prava prvenstvenog reda pri namirenju. Na navedeni način, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, postupaju i poslodavci prilikom provedbe ovrhe na plaći radnika.
Zastarni rokovi za pokretanje sudskih, ovršnih i drugih postupaka pred nadležnim tijelima, kao i svi rokovi određeni od strane nadležnih tijela u već pokrenutim postupcima nisu prekinuti, nego i dalje teku.
Postupci naplate potraživanja trebaju se pokrenuti prije nastupanja zastare kako bi se osigurao njezin prekid, te time spriječio gubitak prava na zahtijevanje ispunjenja obveze.

MJERE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU

1) POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA
Od ožujka 2020. na snazi su mjere potpore za očuvanje radnih mjesta koje uključuju financiranje 100% troška neto minimalne plaće za tri mjeseca.

2) OTPIS ODREĐENIH POREZNIH DAVANJA I DOPRINOSA
Poduzetnici koji ostvaruju manje od 7,5 milijuna kuna prihoda godišnje (bez PDV-a), a bilježe određeni pad prihoda, imaju pravo na potpuno oslobođenje od određenih poreznih obveza ili odgodu plaćanja poreznih obveza tijekom travnja, svibnja i lipnja 2020., dok poduzetnici koji ostvaruju više od 7,5 milijuna kuna prihoda godišnje (bez PDV-a), imaju pravo na otpis poreza koji je proporcionalan postotku pada prihoda u odnosu na mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020.

3) ODGODA PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Među mjerama iz travanjskog paketa nalazi se produljenje roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu, prema kojem se rok za predaju odgađa do 30. lipnja 2020. godine., uz oslobođenje od plaćanja naknade FINI za objavu.

4) POSLOVNE BANKE ZAMRZAVAJU KREDITE
Većina poslovnih banka uvela je mjere standstill aranžmana, odnosno obustave izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri ili više mjeseci. Uz to, banke izdaju kredite za likvidnost i radni kapital ročnosti do tri godine te provode reprogramiranje postojećih kredita.

5) MJERE HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (HBOR-a)
HBOR je poduzetnicima omogućio uvođenje moratorija te reprogramiranje postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u, ali i odobrenje novih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama.

6) E-IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
Od travnja 2020. službeni izvadak iz sudskog registra trgovačkih sudova može se dobiti putem internetske stranice sudreg.pravosudje.hr.

7) OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJE ZAKUPNINE I KOMUNALNE NAKNADE (MJERA GRADA ZAGREBA)
Grad Zagreb oslobodio je poduzetnike koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Zagreba od plaćanja zakupnine za travanj, svibanj i lipanj 2020.
Poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti, utvrđeni iznos obveze komunalne naknade umanjuje se za 30% za razdoblje od travnja do lipnja 2020.

JAVNA NABAVA

Budući da je od travnja 2020. ograničeno korištenje sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske, odlukom Vlade obustavljeni su svi javni pozivi, postupci javne nabave i postupci jednostavnih nabava, te se neće pokretati novi javni pozivi, postupci javne nabave, kao ni postupci jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija naručitelja.

Postupci javne nabave, kao i postupci jednostavne nabave, mogu se iznimno nastaviti ili pokrenuti novi samo:

• ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije COVID-19;
• ako se nabava provodi radi saniranje štete uzrokovane potresom;
• ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije COVID-19 i
• ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave, potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija

RADNOPRAVNI ODNOSI

Premda novonastala situacija predstavlja veliki izazov za poslodavce i radnike, do sada nije došlo do promjene radnopravne regulative. Poslodavac mora voditi računa koje odluke može jednostrano provesti, a za koje je nužan sporazum stranaka, pri čemu se ne smije zanemariti uloga radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika (ako djeluju kod poslodavca).

Pri tome je važno da puni potencijal propisa radnog prava ne ostane neiskorišten, nego da ga uključene strane maksimalno primijene, ne samo za vrijeme epidemije COVID-19, već i prilikom oblikovanja ugovora o radu i internih propisa, odnosno sveobuhvatnog uređenja radnopravnih odnosa, što je moguće jedino ako pravno uređenje uvažava stvarnost i praktične potrebe poslovanja.

ZAKUPNI ODNOSI

Ugovorni odnosi u našem pravu uvelike su određeni pravnim načelom da se ugovori trebaju poštovati (lat. pacta sunt servanda), odnosno da su ugovorne strane dužne ispuniti svoje ugovorne obveze.

Problem se javlja u tome što se od sklapanja ugovora do njegove primjene, pravno i ekonomsko okruženje može znatno promijeniti zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, kao što je slučaj s ovom pandemijom, a zbog čega je ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak. Zakonom je tako propisana mogućnost da pogođena ugovorna strana zahtjeva da se ugovor izmijeni ili čak i raskine (lat. rebus sic stantibus).

Ispunjenje zakonski propisanih pretpostavki procjenjuje se od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir ugovorne odredbe te konkretne prilike zakupnika, budući da se ova odredba ne bi mogla primijeniti na zakupnike čije poslovanje nije znatno pogođeno izvanrednim okolnostima proizašlim iz ove društveno-gospodarske krize.

Pored navedenog pravnog instituta, zakupnik bi se također mogao pozivati na višu silu, kojom bi se pokušao osloboditi odgovornosti za štetu prouzrokovanu zakupodavcu neplaćanjem zakupnine.

U svakom slučaju, potrebno je razmotriti konkretni ugovorni odnos i prilike ugovornih strana kako bi se utvrdile njihove pozicije u novonastaloj situaciji te pronašlo adekvatno rješenje.

DODATNE INFORMACIJE

Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri redovito prati odluke izvršne vlasti, kao i zakonske izmjene i dopune koje se donose radi ublažavanja posljedica epidemije COVID-19. Usprkos izvanrednoj situaciju, naše odvjetničko društvo svojim je strankama na raspolaganju u redovnom radnom vremenu, uz pridržavanje svih preporuka stručnog stožera te korištenje online platforma za održavanje sastanaka.

Za sva pravna pitanja koja proizlaze iz trenutne društvene i ekonomske situacije, kao i za sva dodatna pravna pitanja u vezi s gore navedenim, stojimo na raspolaganju te nas možete kontaktirati na: hanzekovic@hanzekovic.hr

Kontaktirajte nas

U svrhu što brže i učinkovitije komunikacije putem e-maila, potrebni su nam Vaši podaci. Vaše ćemo podatke koristiti isključivo u svrhu kontaktiranja te će se oni brisati nakon ostvarenog kontakta, osim u slučaju potrebe za daljnjom komunikacijom.

Zagreb +385 (0)1 61 84 611
Split +385 (0)21 273 500
Osijek +385 (0)31 329 080

Sva prava pridržana © Hanžeković & Partneri | Politika privatnosti | Izvanredne okolnosti COVID – 19