Izvanredne okolnosti COVID – 19

COVID-19: TRENUTNE GOSPODARSKO-PRAVNE POSLJEDICE 

Izvanredne društvene i gospodarske okolnosti uzrokovane širenjem epidemije COVID-19 suočile su cjelokupno društvo i poslovni sektor s nizom izazova i složenih problema. Zbog specifičnosti novonastale situacije donesen je niz propisa i državnih mjera koje zahtijevaju ispravno tumačenje.

Naše odvjetničko društvo aktivno prati sve aktualnosti koje se odnose na iznesenu problematiku.
U nastavku donosimo pregled izdvojenih pravnih cjelina u kojima smo ukratko izložili posljedice trenutne situacije na pravni i gospodarski okvir poslovanja.

  SUDSKI POSTUPCI

   Nakon višemjesečne iznimno ograničene i usporene aktivnosti, sudovi trenutno zakazuju i održavaju rasprave u posebnim uvjetima.

  Uz standardne zaštitne mjere (nošenje maski, dezinfekciju ruku i mjerenje temperature), pravosudni policajci na ulazu u sud putem OIB-a provjeravaju moraju li osobe koje ulaze u zgradu suda biti u samoizolaciji.

  Trenutna epidemiološka situacija potvrdila je još jednom važnost primjene suvremene tehnologije u radu pravosuđa. Posljednjom novelom Zakona o parničnom postupku iz rujna prošle godine predviđena je mogućnost provođenja rasprave audiovizualnim putem.
  Međutim, samo pojedini sudovi, još uvijek rijetki, koriste spomenutu mogućnost održavanja ročišta i izvođenja dokaza na daljinu korištenjem audiovizualnih uređaja. Odluka o provođenju rasprave na taj način ovisi isključivo o tehničkim mogućnostima pojedinog suda i diskreciji suca koji vodi postupak.
  Smatramo da prilagodba na trenutnu situaciju provođenjem rasprave audiovizualnim putem predstavlja nužnost radi nastavka funkcioniranja cjelokupnog pravosudnog sustava, kao i radi poštivanja prava na suđenje u razumnom roku.

  POSTUPCI PRISILNE NAPLATE

  Zakonskom regulativom, zbog situacije uzrokovane epidemijom, uslijedio je zastoj s ovršnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, uz određene iznimke (primjerice, uzdržavanje djeteta, neisplaćena plaća i otpremnina itd.).

  Trajanje posebnih okolnosti utvrđeno je za razdoblje od tri mjeseca, uz mogućnost produljenja za daljnja tri mjeseca. Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz srpnja produžen je rok trajanja posebnih okolnosti propisan Zakonom o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti do 18. listopada 2020.

  Sukladno spomenutom zakonu javni su bilježnici stali s postupanjem u ovršnim postupcima do 18. listopada 2020.

  Budući da je proteklo razdoblje zastoja ovršnih postupaka, nastavak ovrhe provodit će se u tri faze, i to kako slijedi:

   I. faza 19. 10. 2020. – dostavljaju se predmeti zaprimljeni zaključno s 30. lipnja 2020.,
  II. faza 20. 11. 2020. – dostavljaju se predmeti zaprimljeni zaključno s 31. kolovoza 2020.
  III. faza 20. 01. 2021. – dostavljaju se predmeti zaprimljeni zaključno s 18. listopada 2020.

  Pored navedenog, u najavi su izmjene i dopune trenutno važećeg Ovršnog zakona.

  MJERE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU

  Od rujna do prosinca 2020. na snazi su mjere potpore očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane epidemijom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

  Mjera se odnosi na djelatnosti prijevoza, skladištenja, ugostiteljstva, događanja, umjetnosti i zabave (NKD razredi H, I, J, M, N, R i S) te sadrži potporu u iznosu do kn 4.000,00 po radniku koji radi u punom radnom vremenu.

  Svi poslodavci, neovisno o djelatnosti koju obavljaju, koji zapošljavaju do 10 radnika i ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), uz uvjet pada prihoda od 50 %, mogu zatražiti potporu u visini od kn 2.000,00 po radniku.

   

  RADNOPRAVNI ODNOSI

  Premda novonastala situacija predstavlja veliki izazov za poslodavce i radnike, do sada nije došlo do promjene radnopravne regulative. Poslodavac mora voditi računa koje odluke može jednostrano provesti, a za koje je nužan sporazum stranaka, pri čemu se ne smije zanemariti uloga radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika (ako djeluju kod poslodavca).

  Pri tome je važno da puni potencijal propisa radnog prava ne ostane neiskorišten, nego da ga uključene strane maksimalno iskoriste, ne samo za vrijeme epidemije COVID-19, već i prilikom oblikovanja ugovora o radu i internih propisa, odnosno sveobuhvatnog uređenja radnopravnih odnosa, što je moguće jedino ako pravno uređenje uvažava stvarnost i praktične potrebe poslovanja.

  ZAKUPNI ODNOSI

  Ugovorni odnosi u našem pravu uvelike su određeni pravnim načelom da se ugovori trebaju poštovati (lat. pacta sunt servanda), odnosno da su ugovorne strane dužne ispuniti svoje ugovorne obveze.

  Problem se javlja u tome što se od sklapanja ugovora do njegove primjene, pravno i ekonomsko okruženje može znatno promijeniti zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, kao što je slučaj s ovom pandemijom, a zbog čega je ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak. Zakonom je tako propisana mogućnost da pogođena ugovorna strana zahtjeva da se ugovor izmijeni ili čak i raskine (lat. rebus sic stantibus).

  Ispunjenje zakonski propisanih pretpostavki procjenjuje se od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir ugovorne odredbe te konkretne prilike zakupnika, budući da se ova odredba ne bi mogla primijeniti na zakupnike čije poslovanje nije znatno pogođeno izvanrednim okolnostima proizašlim iz ove društveno-gospodarske krize.

  Pored navedenog pravnog instituta, zakupnik bi se također mogao pozivati na višu silu, kojom bi se pokušao osloboditi odgovornosti za štetu prouzrokovanu zakupodavcu neplaćanjem zakupnine.

  U svakom slučaju, potrebno je razmotriti konkretni ugovorni odnos i prilike ugovornih strana kako bi se utvrdile njihove pozicije u novonastaloj situaciji te pronašlo adekvatno rješenje.

  DODATNE INFORMACIJE

  Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri redovito prati odluke izvršne vlasti, kao i zakonske izmjene i dopune koje se donose radi ublažavanja posljedica epidemije COVID-19. Za sva pravna pitanja koja proizlaze iz trenutne društvene i ekonomske situacije, kao i za sva dodatna pravna pitanja u vezi s gore navedenim, stojimo na raspolaganju te nas možete kontaktirati na: hanzekovic@hanzekovic.hr

  Kontaktirajte nas

  U svrhu što brže i učinkovitije komunikacije putem e-maila, potrebni su nam Vaši podaci. Vaše ćemo podatke koristiti isključivo u svrhu kontaktiranja te će se oni brisati nakon ostvarenog kontakta, osim u slučaju potrebe za daljnjom komunikacijom.

  Zagreb +385 (0)1 61 84 611
  Split +385 (0)21 273 500
  Osijek +385 (0)31 329 080

  Sva prava pridržana © Hanžeković & Partneri | Politika privatnosti | Izvanredne okolnosti COVID – 19