Politika privatnosti

Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 22, OIB: 85127306373 (dalje u tekstu: H&P) na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), u svojstvu voditelja obrade ovom politikom privatnosti želi Vas obavijestiti o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka

H&P osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno vodeći pri tome računa da se podaci obrađuju isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Kategorije i svrha obrade osobnih podataka

H&P prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

 • osobne podatke zaposlenika i bivših zaposlenika sukladno Ugovoru o radu i pozitivnim propisima;
 • osobne podatke klijenata odnosno stranaka sukladno izdanim punomoćima, nalozima, ugovorima o zastupanju, u obavljanju odvjetničke djelatnosti sukladno Zakonu o odvjetništvu;
 • osobne podatke poslovnih partnera i suradnika sukladno Ugovorima;
 • osobne podatke potencijalnih klijenata (stranaka) kao i potencijalnih zaposlenika koji nam se obrate putem kontakt obrasca ili e-maila.

Osobne podatke prikupljene putem kontakt obrasca (prilikom slanja Vašeg upita, molbe za posao ili sl.) obrađujemo isključivo u svrhu povratnog kontaktiranja.

H&P osobne podatke obrađuje samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili;
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili;
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza H&P ili;
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.

U odnosu na posjetitelje web stranice H&P ističe kako se u svrhu osiguranja ispravnog rada stranice koriste „kolačići“ (male podatkovne datoteke) koji se pohranjuju na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu web stranici u svrhu pohrane željenih postavki koje se odnose na prikaz.

Primatelji podataka

Pristup Vašim osobnim podacima imaju odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi zaposlenici H&P-a zaduženi primjerice za računovodstvo, administraciju, IT i otpremu pošte.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati i vanjski primatelji (nadležna državna tijela i sudovi, javni bilježnici, FINA i dr.) ukoliko je to nužno radi izvršavanja odvjetničke usluge ili to proizlazi iz prisilnog zakonskog propisa.

Rokovi čuvanja podataka

Za određene osobne podatke rokovi obrade i pohrane propisani su pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Tako je primjerice sukladno Zakonu o odvjetništvu propisana obveza odvjetnika da čuva osobne podatke koji se nalaze u spisu 10 godina od pravomoćnog okončanja postupka. U odnosu na podatke koje čuvamo na temelju privole, navedene podatke čuvamo dok postoji svrha radi koje su podaci dani odnosno radi koje se obrađuju, odnosno dok privola za obradu ne bude povučena od strane ispitanika.

Po prestanku svrhe odnosno isteku razdoblja čuvanja, osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s određenim ispitanikom.

Prava ispitanika

Prava koja ispitanicima pripadaju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka su sljedeća:

 • Pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o svrsi obrade osobnih podataka ispitanika, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, te u slučaju kada se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika o njihovu izvoru. Također obuhvaća i pravo ispitanika da mu se dostavi ispis osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose.
 • Pravo na ispravak – pravo ispitanika da bez nepotrebnog odgađanja ishodi da se isprave netočni podaci ili da se dopune podaci koji se odnose na ispitanika.
 • Pravo na brisanje – pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na ispitanika pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili zakonske svrhe te ukoliko ispitanik povuče privolu na kojoj se temelji obrada.
 • Pravo na ograničenje obrade – pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka – pravo tražiti dostavu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se radi o podacima nad kojima se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem.
 • Pravo na prigovor – pravo ispitanika da na temelju svoje posebne situacije uloži prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Prigovor se podnosi H&P na naznačene kontakt adrese (putem e-maila, poštom).H&P će Vam najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva dostaviti tražene informacije i obavijest o poduzetim radnjama. Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, rok od mjesec dana može se produžiti za još dva mjeseca, u kojem slučaju ćemo Vas izvijestiti o razlozima eventualnog produljenja roka.

Također u slučaju odbijanja zahtjeva ispitanika H&P će bez odgađanja, a najkasnije u roku mjesec dana od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima odbijanja zahtjeva.

Napominjemo da u slučaju zaprimanja zahtjeva koji su očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, H&P sukladno odredbama Uredbe može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje. 

Dodatne informacije i komentari

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja ili komentare u vezi s Politikom privatnosti H&P ili želite ostvariti neka od svojih prethodno navedenih prava, uz dostavu obrasca zahtjeva možete nas i kontaktirati putem našeg online obrasca, putem e-maila dpo@hanzekovic.hr ili putem telefona + 385 (0)1 61 84 611.

Javite nam se

U svrhu što brže i učinkovitije komunikacije putem e-maila, potrebni su nam Vaši podaci. Vaše ćemo podatke koristiti isključivo u svrhu kontaktiranja te će se oni brisati nakon ostvarenog kontakta, osim u slučaju potrebe za daljnjom komunikacijom.